Skip to content

WykÅ‚ad 17.05 godz. 18:00: „Gryzacja” czyli projektowanie motywacji: dlaczego ludzie wydajÄ… pieniÄ…dze na nieistniejÄ…ce rzeczy i jak to wykorzystać?

2011 18 kwietnia
by aszostek

Serdecznie zapraszamy w ramach kolejnego spotkania oddziaÅ‚u CHI Polska na wykÅ‚ad Kuby Stokalskiego, projektanta interakcji z firmy One2Tribe o tytule: „Gryzacja” czyli projektowanie motywacji: dlaczego ludzie wydajÄ… pieniÄ…dze na nieistniejÄ…ce rzeczy i jak to wykorzystać?

Wykład odbędzie się we wtorek 17-go maja godz. 18:00.

Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Wykład jest organizowany przez
polski oddział ACM SIG CHI:
CHI Polska

Abstrakt:
Pytania dlaczego ludzie w coÅ› siÄ™ angażujÄ…, uważajÄ… za wartoÅ›ciowe, inwestujÄ… swój czas i energiÄ™ to istotne zagadnienie w gospodarce już nie produkcyjnej czy usÅ‚ugowej, ale coraz bardziej opartej o doÅ›wiadczenia użytkowników. Spojrzymy na chęć i dziaÅ‚anie w różnych kontekstach – od jazdy samochodem po kupowanie nieistniejÄ…cych przedmiotów w wirtualnym Å›wiecie oraz to jak na takie dziaÅ‚anie można wpÅ‚ynąć, bez uciekania siÄ™ do zakazów, nakazów czy manipulacji. Wszystko przez pryzmat systemów bÄ™dÄ…cych wyrafinowanymi konstrukcjami motywacyjnymi a z drugiej strony jednymi z bardziej zÅ‚ożonych user experiences, generujÄ…cych niesÅ‚ychanie silne emocje: przez pryzmat gier.

Kuba Stokalski
Projektant interakcji, gier i (wciąż) student SWPS, którego ambicjÄ… jest tworzenie wartoÅ›ciowych doÅ›wiadczeÅ„ – nie tylko „poprawnie dziaÅ‚ajÄ…cej technologii”. PracÄ™ przeplata okazjonalnymi publikacjami i wystÄ…pieniami popularyzujÄ…cymi zagadnienia zwiÄ…zane z projektowaniem user experience oraz nieustannym torturowaniem współpracowników zdaniem „… ale spójrz na to z punktu widzenia użytkownika…”.
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS