Skip to content

Statut

Statut stowarzyszenia CHI Polska

 (wersja robocza, czerwiec 2012)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie CHI Polska i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3

Stowarzyszenie ma swojÄ… siedzibÄ™ w Warszawie.

§ 4

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. Symbolem stowarzyszenia jest logo, które stanowi załącznik numer 1 do niniejszego statutu. Stowarzyszenie może używać pieczęci.

 

§ 6

Stowarzyszenie może zostać członkiem innych stowarzyszeń, związków oraz organizacji krajowych, zagranicznych  i międzynarodowych.

 

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy Członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać wolontariusze.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. stworzenie platformy dla członków Stowarzyszenia do dzielenia się wiedzą i wzajemnego wspierania się,
 2. . propagowanie  wiedzy o HCI (Human Computer Interaction, po polsku: Interakcja Człowiek Komputer) w Polsce, w tym między innymi zagadnień takich jak:
  1. rola komputerów i komunikacji w organizacjach oraz procesach,
  2. technologie rozwoju interfejsów użytkowników,
  3. czynnik ludzki w procesie interakcji,
  4. metodologie projektowania związane z tworzeniem i rozwojem interfejsów użytkowników,
  5. ewoluująca rola technologii w życiu ludzi oraz tematy związane z etyką i wpływem technologii na zachowania ludzi,
  6. zrozumienie relacji pomiędzy badaniami zachowań ludzi a technologiami         informatycznymi,
  7. zrozumienie relacji pomiędzy projektowaniem interfejsów,  doświadczeń użytkowników (z ang. user experience) i ich wydajnością a celami   organizacyjnymi i biznesowymi organizacji,
  8. wpływ społeczny i techniczny na projektowanie, rozwój systemów interaktywnych
  9. doskonalenie komunikacji pomiędzy jednostkami zaaganżowanymi w rozwój tematyki HCI, takich jak: badacze zajmujący się technologiami informatycznymi (computer scientist), twórcy oprogramowania (software engineers),  badacze zachowań ludzkich (behavioral & cognitive scientists), architekci informacji, badacze użyteczności, projektanci i użytkownicy końcowi,
  10. dostępność systemów informatycznych dla użytkowników dysfunkcyjnych.
  11. stworzenie podstawy do promocji HCI w biznesie i nauce,
  12. wsparcie zwiększania kompetencji wśród członków stowarzyszenia,
  13. wspieranie badań naukowych w dziedzinie HCI łączących biznes i świat akademicki

§ 9

Stowarzyszenie cele swoje realizuje przez:

 1. organizowanie wykładów, warsztatów, zebrań dyskusyjnych, odczytów,   konferencji, seminariów oraz innych imprez
 2. organizowanie kursów, szkoleń i konkursów,
 3. prowadzenie portalu internetowego,
 4. publikowanie materiałów edukacyjnych i raportów,
 5. publikację branżowego periodyku,
 6. promocjÄ™ dziedziny i jej dobrych praktyk,
 7. współpracę z mediami w tym opracowanie informacji o realizowanych projektach,
 8. współpracę z innymi międzynarodowymi oddziałami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń,
 9. współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia, lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
 10. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
 11. publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,
 12. inne działania realizujące cele statutowe.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane tematyką interakcji pomiędzy  ludźmi a komputerem (z ang. Human Computer Interaction, w skrócie HCI).
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a)     zwyczajnych,

b)     wspierających,

c)     honorowych.

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną         zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia złożonej na formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd na wniosek co najmniej 10 Członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd może odmówić przyjęcia Członka lub nadania członkostwa honorowego.
 4. Od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia Członka lub nadania członkostwa honorowego wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 13

 1. Członek zwyczajny  ma obowiązek:
  1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegać Statutu, regulaminów oraz uchwał władz statutowych Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. brać czynny udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
  2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. korzystać z majątku i dorobku, Stowarzyszenia
  4. brać udział w zebraniach, wykładach, imprezach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  5. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§ 14

 1. Członek wspierający ma obowiązek:
  1. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
  2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
  3. Członek wspierający ma prawo:
   1. brać udział z głosem doradczym przez  uprawnionego przedstawiciela, w Walnym Zebraniu Członków i posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia,
   2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

1. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku regulowania składek członkowskich.

 

§ 16

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1. dobrowolnego ustąpienia złożonego na ręce Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie;
 2. usunięcia na podstawie uchwały Zarządichtowarzyszeniu aniu do ich załw pracach stowarzyszeniau  w szczególności z powodu :
  1. nieprzestrzegania  statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. permanentnego nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
  4. niepłacenia składek przez okres jednego roku, po uprzednim wezwaniu do ich zapłaty,
  5. śmierci członka Stowarzyszenia;
  6. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia;
  7. ubezwłasnowolnienia lub utraty praw obywatelskich przez Członka Stowarzyszenia.

 

§ 17

Od uchwały Zarządu w sprawie  usunięcia Członka Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania powiadomienia na piśmie zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA. KADENCYJNOŚĆ. QUORUM.

§ 18

 1. WÅ‚adzami Stowarzyszenia sÄ…:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. ZarzÄ…d ,
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Zarząd tworzy i likwiduje Koła Przedmiotowe Stowarzyszenia. Z wnioskiem o utworzenie Koła Przedmiotowego może wystąpić co najmniej 2 Członków Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu w przedmiocie utworzenia lub likwidacji Koła Przedmiotowego zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
  5. Uchwała Zarządu w sprawie utworzenia Koła Przedmiotowego powinna wskazywać cele działania Koła Przedmiotowego.
  6. Kadencja władz  Stowarzyszenia, o których mowa w ust.1 pkt. b i c, trwa dwa lata.
  7. Wybory władz Stowarzyszenia dokonywane są przez Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których mogą zgłaszać wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.
  8. Kandydatem do władz Stowarzyszenia może być zarówno Członek Stowarzyszenia jak i osoba nie będąca Członkiem.
  9. Zabronione jest Å‚Ä…czenie funkcji w ZarzÄ…dzie i Komisji Rewizyjnej.
  10. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,  o ile przepis szczególny StatutuSz późn. zm.) oraz niniejszego swizyjnejów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w przypadku gdy są nimi osoby nie będące Członkami St nie stanowi inaczej.
  11. Uchwały Walnego Zebrania Członków, do których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów mogą zostać podjęte przy braku quorum w drugim głosowaniu przeprowadzonym przynajmniej 30 minut po zakończeniu pierwszego głosowania, na którym nie udało się uzyskać quorum.
  12. Uchwały Walnego Zebrania Członków, do których podjęcia wymagana jest kwalifikowana większość głosów mogą zostać podjęte przy braku quorum w drugim głosowaniu przeprowadzonym przynajmniej 24 godziny po zakończeniu pierwszego głosowania, na którym nie udało się uzyskać quorum.
  13. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, większością 3/4 głosów.
  14. Uchwała w sprawie zmiany statutu podejmowana jest w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, większością 3/4 głosów.
  15. Sprawy związane z działalnością władz Stowarzyszenia prowadzi biuro Zarządu.
  16. Pierwszy skład ZarządCRewizyjnejtąpione Walnym Zebraniem Delegatów, w którymez całą kadencjęliczba delegatów powinna być proporcjonalna do liczby zrz oraz Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany na zebraniu założycielskim.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków tylko osobiście.
 3. W przypadku gdy Członkiem Stowarzyszenia jest osoba prawna, reprezentują ją upoważnione organy lub pełnomocnik.
 4. Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście biorą udział w Walnym  Zebraniu CzłoCRewizyjnejtąpione Walnym Zebraniem Delegatów, w którymez całą kadencjęliczba delegatów powinna być proporcjonalna do liczby zrznków wyłącznie z głosem doradczym.

§ 20

 1. Jeżeli liczba Członków przekroczy 100, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, w którym uczestniczą delegaci oraz przedstawiciele Kół Przedmiotowych o ile nie są delegatami. W takim wypadku ordynację wyborczą uchwala Zarząd stosując zasadę, że liczba delegatów powinna być proporcjonalna do liczby zrzeszonych Członków zwyczajnych.
 2. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy Statutu o Walnym Zebraniu Członków.
 3. Kadencja delegatów jest równa kadencji władz.
 4. Postanowienia  §19 ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. wybór, uzupełnianie składu i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 3. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w przypadku gdy są nimi osoby nie będące Członkami Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. ustalanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia,
 6. udzielanie ZarzÄ…dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzeo nadanie honorowego członkowze.zyszenia jest osoba prawna, reprezentuje je członek nia rocznego sprawozdania finansowego,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej
 11. umarzanie i spisywanie w straty nieściągalnych należności i określenie kwoty,    do której Zarząd umarza i spisuje w straty nieściągalne należności,
 12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez inne organy Stowarzyszenia,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i decydowanie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku likwidacji,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych organów.  ncjimowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych organów członek

mpetencji innych organów członek

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się co najmniej 1 raz w roku i są zwoływane przez Zarząd  Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd  Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemzwołać e Zebraniaarząd pomimo e.zyszenia jest osoba prawna, reprezentuje je członek ny wniosek 1/5 liczby Członków Stowarzyszenia
  4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien określać proponowany porządek obrad i jego uzasadnienie.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.
  6. W przypadku gdy Zarząd nie może zwołać lub nie zwołuje Walnego Zebrania Członków wbrew przepisom niniejszego paragrafu, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

 

§ 23

O czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków organ zwołujący zawiadamia Członków Stowarzyszenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską na adres korespondencyjny podany w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być Członkowi wysłane pocztą elektroniczną jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób określony w § 23 Statutu.
 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybrany przez Walne Zebranie Członków.
 3. Obrady Walnego Zebrania Członków mogą odbywać się za pośrednictwem sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telekonferencji.
 4.  Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków  i protokolant. Jeżeli Walne Zebranie Członków odbywa się w trybie określonym w ust. 3, skan podpisanego protokołu powinien zostać wysłany do Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zamknięcia obrad Walnego Zebrania Członków.

 

ZarzÄ…d Stowarzyszenia

§ 25

 1. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z co najmniej jednym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu łącznie z co najmniej jednym członkiem Zarządu.
 3. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu nad uchwałą Zarządu decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 

§ 26

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.
 2. Do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu działa Zarząd w starym składzie.
 3. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub utraty zdolności do czynności prawnych członka lub członków Zarządu w okresie kadencji oraz powstałego w ten sposób braku minimalnej liczby członków tego organu, obowiązki członków Zarządu do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających pełnią osoby, które w wyborach na ostatnim Walnym Zebraniu Członków uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 4. Wobec braku osób, o których mowa w ust. 3, organ może działać w niepełnym składzie do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 5. Wybory uzupełniające powinny być przeprowadzone niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn opisanych w ust. 3.

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. przyjmowanie i usuwanie Członków Stowarzyszenia
 4. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich
 6. rozstrzyganie sporów między Członkami,
 7. uchwalanie regulaminu ZarzÄ…du,
 8. kierowanie i zarządzanie  działalnością Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Spółek lub innych organizacji gospodarczych, organizacji, związków oraz wystąpienia z nich,
 10. opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych aktów- nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków- regulujących działalność Stowarzyszenia,
 11. tworzenie, likwidowanie oraz prowadzenie rejestru Kół Przedmiotowych,
 12. zatrudnianie pracowników oraz organizacja biura Zarządu,
 13. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w tym planowanie budżetu Stowarzyszenia,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Stowarzyszenia,
 15. umarzanie i spisywanie w straty nieściągalnych należności do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 16. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 17. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.

 

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 2. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Zarządu co najmniej na 7 dni przez terminem posiedzenia. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telekonferencji.
 4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje protokolant. Jeżeli posiedzenie Zarządu odbywa się w trybie określonym w ust. 3, skan podpisanego protokołu powinien zostać wysłany do Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zamknięcia posiedzenia Zarządu.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać osoby trzecie o ile zgodę na ich obecność wyrażą wszyscy obecni członkowie Zarządu.
 6. Zarząd w miarę potrzeby może powoływać komisje i zespoły w celu wykonania zadań statutowych.
 7. Komisje, o których mowa w ust.2 działają na podstawie uchwalonego przez Zarząd  regulaminu ich działalności.
 8. Nadzór na Komisjami sprawuje Zarząd i ponosi odpowiedzialność za ich działalność.uuprawnoj mniej połowy Członków rzeprowadzane są w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy Człon
 9. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół Przedmiotowych.

 

§ 29

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. Kierowanie pracami Stowarzyszenia i ZarzÄ…du zgodnie z regulaminem uchwalonym przez ZarzÄ…d.
 2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zarządu.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością  Kół Przedmiotowych.
 4. Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy wobec osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie.
 5. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych zapewniających wykonanie uchwał władz statutowych stowarzyszenia oraz ogólnie obowiązujących przepisów.

Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 3. Przepisy § 26 ust. 2- 5 stosuje się odpowiednio.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej jeden raz w roku całokształtu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola działalności organów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze Statutem i programem działania.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami i opiniami wynikającymi z ustaleń kontroli lub dotyczącymi projektu planów i budżetu.
 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
 4. Zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
 3. Przepisy § 28 ust. 2 i 4-6 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VI

Koła Przedmiotowe

§ 32

 1. Koła przedmiotowe tworzone są w trybie określonym w § 18.
 2. Członkami Koła Przedmiotowego mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.
 3. W terminie 14 dni od dnia utworzenia Koła Przedmiotowego jego członkowie wybierają spośród swoich członków Prezesa, który reprezentuje Koło w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych.
 4. Koła Przedmiotowe nie mają odrębnej osobowości prawnej.

Rozdział V

MajÄ…tek i fundusze Stowarzyszenia

§ 36

 1. MajÄ…tek i fundusze Stowarzyszenia powstajÄ… ze:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. świadczeń Członków wspierających,
  4. ofiarności publicznej,
  5. innych wpływów, jeżeli pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.
  6. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na rachunku bankowym  Stowarzyszenia.
  7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VII

 Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na specjalnie w tym celu zwołanym Zebraniu.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.