Skip to content

CHI Warszawa, 23.05, godz. 18.00

2013 11 maja
by Tomasz Skórski

Temat prelekcji: Uniwersytet przyszÅ‚oÅ›ci: przestrzeÅ„ edukacyjna – przestrzeÅ„ spoÅ‚eczna

Abstrakt

Magda Kochanowska zaprezentuje fragment projektu badawczego realizowanego w latach 2010-2013 w ramach współpracy Universidad Europea de Madrid i firmy Steelcase. Celem projektu jest (projekt wciąż trwa) opracowanie działań wspierających projektowanie nowych przestrzeni edukacyjnych, uwzględniających potrzeby studentów i wykładowców, wynikające ze zmian jakie dokonały się w ostatnim czasie zarówno w obszarze europejskiego systemu szkolnictwa wyższego (proces boloński) jak i w obszarze szeroko rozumianego kontekstu społecznego (Z.Bauman), na który mają wpływ takie czynniki jak: dynamiczny rozwój technologii (media cyfrowe), nowe wymagania rynku pracy i potrzeby gospodarki opartej na wiedzy (P.Drucker), rozwijanie się tzw. klasy kreatywnej (R.Florida). Dla osiągnięcia tego celu powołanych zostało kilka zespołów badawczych reprezentujących różne dziedziny wiedzy (socjologowie, architekci, informatycy…). Zadaniem zespołu, którego Magda była członkiem, było zbudowanie bazy teoretycznej dla całego projektu, łączącej różne dziedziny wiedzy, wykorzystywane później przez pozostałe zespoły jako punkty odniesienia w procesie badawczym i docelowo w procesie projektowym.

Bio

Magda Kochanowska – z wyksztaÅ‚cenia jest projektantem, a także autorkÄ… licznych publikacji dotyczÄ…cych wzornictwa w pismach specjalistycznych i popularnych. Jej specjalnoÅ›ciÄ… sÄ… metodologie designu, w szczególnoÅ›ci interesuje jÄ… jak skutecznie przenosić projektowe metody dziaÅ‚ania i tzw. myÅ›lenie projektowe (design thinking) do firm. Pracuje jako niezależny konsultant. Wierzy w konieczność upowszechniania metod design research. Pomaga firmom nawiÄ…zywać i rozwijać współpracÄ™ z projektantami. Od wielu lat stara siÄ™ Å‚Ä…czyć Å›wiaty sztuki, dizajnu i biznesu. W latach 2004-2011 byÅ‚a czÅ‚onkiem zarzÄ…du, a nastÄ™pnie prezesem Fundacji Sztuki Polskiej ING. Od 2005 roku jest zwiÄ…zana z WydziaÅ‚em Wzornictwa Akademii Sztuk PiÄ™knych w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt (w ZakÅ‚adzie Teorii i Historii Designu). Doktorat obroniÅ‚a w 2010 roku. Od 2005 roku jest redaktorem dziaÅ‚u projektowania produktu (3D) w kwartalniku projektowym 2+3D. W latach 2011-12 wykÅ‚adaÅ‚a na Universidad Europea de Madrid. RealizowaÅ‚a polskie i miÄ™dzynarodowe projekty wystawiennicze w kraju i zagranicÄ….

Kiedy i gdzie?

  • 23 maja (czwartek), godz. 18.00
  • MiTo art.café.books, ul. WaryÅ„skiego 28 (zaraz przy Metro Politechnika)
Zachęcamy do potwierdzenia swojej obecności na FB
https://www.facebook.com/events/333822933412401/  – nie jest to jest to obowiązkowe, jednak pozwoli nam wstępnie oszacować liczbę uczestników i tym samym lepiej się przygotować do spotkania.
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS