Skip to content

15.02.2011 – wykÅ‚ad „b-link i jego interfejs czÅ‚owiek-maszyna”

2011 4 lutego
by aszostek

Chcielibyśmy wszystkich zaprosić na kolejny wykład w ramach CHI Polska przygotowany przez Piotra Bączyka z Orange Labs na temat rozwiązania wspomagającego nawigację po Internecie dla osób niepełnosprawnych b-link.

Skrót wystąpienia:
„b-Link” jest aplikacjÄ…, która powstaÅ‚a w Orange Labs Poland i pozwala na korzystanie z komputera przez osoby o wysokim stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci ruchowej. Zasada dziaÅ‚ania „b-Link” opiera siÄ™ na sterowaniu komputerem za pomocÄ… mrugania powiekami. Praca z aplikacjÄ… „b-Link” pozwala osobie niepeÅ‚nosprawnej używać komputera prawie w równym stopniu jak osobie sprawnej ruchowo. W swoim wystÄ…pieniu chciaÅ‚bym skupić siÄ™ przede wszystkim na sposobie podejÅ›cia do budowy interfejsu czÅ‚owiek-maszyna dedykowanego użytkownikowi „ekstremalnemu”.

Piotr Bączyk jest od 8 lat pracownikiem Orange Labs Poland, obecnie na stanowisku Expert R&D. Jego łączny staż pracy w branży telekomunikacyjnej i informatycznej to 20 lat. W swojej pracy zawodowej zajmował się zagadnieniami: telekomunikacji (komutacja, inżynieria ruchu, rejestracja danych billingowych) i informatyki (przetwarzanie danych billingowych, provisioning usług), projektowania usług z zakresu płatności elektronicznych oraz projektowania interfejsów człowiek-maszyna w ramach obszaru accessibility, a także zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz informatycznymi w zintegrowanych środowiskach operatorów telekomunikacyjnych.

Wykład odbędzie się o godz. 18:00 w Auli PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS